Naš cilj

vrlo nam je važna kvaliteta, uz uzajamno uvažavanje, transparentnost i sigurnost. Donosimo dobru praksu kroz timski rad, komunikativnost i suradnju s korisnicima.

Vizija

Za Knin i u službi Knina: želimo biti učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana: građana, subjekata u društvenim djelatnostima, gospodarskim subjektima, poslovnim partnerima, kao i stvarati nove mogućnosti u okviru poslovnog djelovanja.

Misija

u ostvarivanju naše vizije pomažemo razvoju Knina u području unapređivanja kulture življenja i održivog razvoja, jačanje konkurentnosti na lokalnom i regionalnom tržištu.
Nastojimo standardizirati praksu upravljanja kroz ekološke vrijednosti objekata te troškova održavanja stambenih zgrada; radimo na poboljšanju standarda življenja kroz upravljanje ljudskim resursima.
Okupljamo izvođače koje angažiramo kao dobavljače na održavanju zgrada, te ostvarujemo svoju misiju kao upravitelj stambenih zgrada tako što na zgradama i objektima djelujemo planski ili interventno.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Naša organizacijska osposobljenost, tehnička opremljenost, izvoditeljska ozbiljnost i kompetentnost , temeljena na stručnim, savjesnim i odgovornim djelatnicima, omogućila nam je uspješno izvršavanje svih ugovorenih obveza u prošlim godinama našeg poslovanja.

GRADIMO ZAJEDNO

vršimo sve vrste građevinskih radova., te imamo tim s dugogodišnjim radnim iskustvom u graditeljstvu i stekli smo reputaciju povjerljive firme koja gradi kvalitetno i u zadanom roku.

 GRAĐEVINSKE USLUGE KOJE OBAVLJAMO

 

 • izvođenje građevinskih konstrukcija,

 • izvođenje hidroizolacijskih i drugih zaštitnih sustava,

 • izvođenje zemljanih radova (iskop, premještanje zemlje, nasipavanje,..),

 • izvođenje elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova,

 • zidarski radovi (zidanje zidova, žbukanje, fasade, sanacija betona,…),

 • tesarski radovi,

 • limarski radovi,

 • stolarski radovi,

 • parketarski i slični radovi,

 • krovopokrivački radovi,

 • kamenarski, kamenorezački i keramičarski radovi,

 • soboslikarski i ličilački radovi,

 • gipsarski radovi,

 • uređenje okoliša,

 • iznajmljivanje strojeva i opreme,

 • čišćenje i održavanje stubišta.

Online - Zahtjev za upravaljanjem

KAO DIO REDOVNOG UPRAVLJANJA ZGRADAMA, ISTIČEMO NEKE OD NAŠIH PREDNOSTI:

 • otvaranje posebnog bankovnog žiro-računakoji razdvaja poslovanje tvrtke od zajedničkih pričuvnih fondova svake stambene zgrade;
 • potpuno otvorena poslovna, redovita i ažurirana financijska izvješća, uz korištenje telefonskog i internetskog bankarstva 
 • vodimo knjigovodstvo stambene zgrade
 • niski troškovi upravljanja i održavanja -  vlastiti majstori;
 • izvođenje svih vrsta popravaka i održavanja građevina;
 • ostale dodatne usluge i potrepštine za zgradu (čišćenje stubišta, vrtlarski radovi, zimska služba, opskrba opremom i inventarom, druge specijalizirane usluge i usluge ...);
 • stručni pregled građevine;
 • preventivno održavanje objekta radi smanjenja troškova održavanja;
 • razvoj godišnjeg i / ili višegodišnjeg programa upravljanja i održavanja;
 • priprema procjene troškova i stručne tehničke pomoći (niskogradnja, elektrotehnika, strojarstvo);
 • osiguranje zgrade s renomiranim osiguravajućim društvima;
 • vlastitu pravnu službu za pravni savjet i stručnu pomoć u izradi svih potrebnih dokumenata;
 • vršimo pokretanje ovršnog postupka za naplatu neplaćenih potraživanja u ime svih suvlasnika i protiv suvlasnika koji ne izvršavaju svoje obveze;
 • zastupamo suvlasnika pred sudom i državnim tijelima u postupcima proizašlim iz upravljačkih aktivnosti
 • za stambene zgrade jedanput godišnje pismeno izvještavmo predstavnike suvlasnika o prihodima i troškovima stambene zgrade;

Pod građevinskom djelatnosti ističemo radove, odnosno izvršavanje građevinskih usluga u svezi s izgradnjom, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja:

 • izvođenje građevinskih konstrukcija,
 • izvođenje hidroizolacijskih i drugih zaštitnih sustava,
 • izvođenje zemljanih radova (iskop, premještanje zemlje, nasipavanje,..),
 • izvođenje elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova,
 • zidarski radovi (zidanje zidova, žbukanje, fasade, sanacija betona,…),
 • tesarski radovi,
 • limarski radovi,
 • stolarski radovi,
 • parketarski i slični radovi,
 • krovopokrivački radovi,
 • kamenarski, kamenorezački i keramičarski radovi,
 • soboslikarski i ličilački radovi,
 • gipsarski radovi,
 • uređenje okoliša,
 • iznajmljivanje strojeva i opreme,
 • čišćenje i održavanje stubišta.

Dimnjačarski poslovi podrazumijevaju provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, redoviti pregled istih, kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata, pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje, te čišćenje ložnih uređaja.

Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđeno je da se koncesijom može steći obavljanje komunalne djelatnosti u cilju obavljanja dimnjačarskih poslova, pa Upravitelj-Knin d.o.o., kao ovlašteni koncesionar za dimnjačarske usluge na području grada Knina vrši sljedeće usluge:

 

 • čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje i to: provjera ispravnosti i funkcioniranje dimnjaka i uređaja za loženje,
 • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka,
 • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
 • poduzima mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

 

Pod dimovodnim objektima koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli u određenim rokovima podrazumijevaju se dimnjaci, dimovodne cijevi, dimovodni kanali, ložišta i uređaju za loženje.

Pod dimnjakom se smatra usponski dimovodni kanal, sabirnica sa priključkom na cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

 

Vlasnici i korisnici stambenih objekata, stanova, poslovnih zgrada i prostorija, te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se briga o objektima i uređajima javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, odnosno upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete te rasvjetljavanje javnih površina.

Pod upravljanjem i održavanjem uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete ( izvori svjetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i slično) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku, kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( nakon nevremena, prometne nezgode i slično ).

Održavanje javne rasvjete na području grada Knina Upravitelj-Knin d.o.o. obavlja pomoću  specijaliziranog vozila sa hidrauličnom platformom i teretnog vozila uz sav potreban alat i rezervne dijelove.


Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom godine planirani su i radovi pojačanog održavanja, kada se vrše zamjene većeg broja stupova, rasvjetnih tijela i druge pripadajuće opreme ili proširenja javne rasvjete. 

Informacije o kvarovima na javnoj rasvjeti i njihovoj lokaciji prikupljaju se dojavom davatelju koncesije: GRAD KNIN, DR. FRANJE TUĐMANA 2, 22300 KNIN.

Upravitelj-Knin d.o.o. u svome vlasništvu na prostoru Nove tržnice ima ukupno 26 poslovnih prostora.

Ukupan broj iznajmljenih prostora na Novoj tržnici na kraju 2019. godine je 24.

Neiznajmljeni poslovni prostori (2) nalaze se u podrumu zgrade.

 

Također, vezano uz djelatnost davanja u zakup poslovnih prostora, dajemo u zakup i štandove za prodaju voća i povrća, kao i neprehrambenih artikala, te skladišne prostore u sklopu tržnice.

TOP